Monday, November 26, 2012

varam ennada varam varam?

பிறப்பிறப்பறுக்கும் (பிறப்பு + இறப்பு அறுக்கும்)
பித்தன் பிறை சூடன் முன்
பிசாசாய் நின்றிருந்தேன்.
அட பூமியில் என் பிரேதம்!


1 comment: